new
2024-02-23

สุดยอด..นศ.วิดคอม..นำเสนอผลงานที่ประชุมเวทีวิชาการ AUCC2024

เมื่อวันที่ 21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือข่าย AUCC  สมาคมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมหาวิทยาลัยมากกว่า 35 ทั่วประเทศ

ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://citly.me/DVZaO

สมัครเรียน วิดคอม มรภ.ธนบุรี ที่ https://reg.dru.ac.th/myentry/home/fm/fm_regis/64305/D/2567/1   


ข่าวเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง