อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

ประธานหลักสูตรฯ, รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

วุฒิการศึกษา

ปรด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช

วุฒิการศึกษา

DMS. Management Science

MSc. Computing

วท.บ. Computrer Science

สาขาที่ถนัด:

Digital Literacy Certification (IC3 GS5 Spark)

Microsoft Office Specialist

Introduction to Programming Using HTML and CSS‎ (MTA)

ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์

Microsoft Certified Educator (MCE)

Data Analyst

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์

วุฒิการศึกษา

วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

ร.ม. การปกครอง

สาขาที่ถนัด:

ปัญญาประดิษฐ์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

การเขียนโปรแกรมเกม

การเขียนโปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์

ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์

อาจารย์สุปราณี ห้อมา

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

อาจารย์สุปราณี ห้อมา

วุฒิการศึกษา

ทส.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ

วุฒิการศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (MIS)

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

การเขียนโปรแกรมเกม

การเขียนโปรแกรมบนมือถือ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง