เจ้าหน้าที่

นางสาววรรณวิสาข์ สุกปลั่ง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาววรรณวิสาข์ สุกปลั่ง

วุฒิการศึกษา

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

จัดทำเว็บไซต์

อำนวยความสะดวกกับคณาจารย์ในสาขาวิชา

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง