ประกันคุณภาพ 2563

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการที่เข้าตรวจประเมิน ประกอบด้วย ประธานการตรวจประเมิน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช กรรมการ คือ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม และ กรรมการและเลขานุการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ โดยมีคณาจารย์ของหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน และผลการประเมินสาขาวิชาได้รับคะแนนการประเมินอยู่ที่ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ซึ่งมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562

ลิงค์เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง