ประกันคุณภาพ 2564

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี ชั้น 7 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 1. ดร.สุรินทร์ ผลงาม ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการ 3. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา กรรมการและเลขานุการ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.76)

ลิงค์เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง