รุ่น 62

จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

6241470001 นายรัชชานนท์ พนาจารย์

6241470002 นางสาวชลิตตา กางอินทร์เดช

6241470003 นายธีรพงษ์ บุบผาราม

6241470004 นางสาวมิตทิรา แจ้งสว่าง

6241470005 นายกฤษฎา เตยต้น

6241470006 นายคมกริช อุดชุมพิสัย

6241470007 นายประกาศิต เงินเมย

6241470014 นายวริศ บุญเหลือ

6241470015 นายชฎิล บุญเถาว์

6241470016 นายจีรเมธ ตรีกิจจำรูญ

6241470017 นายภูริ ครุฑธา

6241470018 นายณวงศ์จทพล คำมาพิวัฒน์

6241470019 นายสุรเดช ลิมปนานุวัฒน์

6241470020 นายกรกฎ ศรีนาคเอี้ยง

ลิงค์เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง