ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2531 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ทำการเปิดสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2534 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏเมื่อ พ.ศ. 2538 ทำให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาอื่น สถาบันราชภัฏธนบุรีเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงเป็นโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันราชภัฏเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ดังนั้นสถาบันราชภัฏธนบุรีจึงเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง องค์กร และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และผลการประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และบัณฑิต ทำการประเมิน และนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เริ่มเปิดใช้หลักสูตรฉบับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา พ.ศ. 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และผลการประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และบัณฑิต ทำการประเมิน และนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เริ่มเปิดใช้หลักสูตรฉบับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ. 0206.6/65 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาสุดท้าย และในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560– 2564) ซึ่งเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา บัณฑิต และอาจารย์ มาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางด้านการพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่คำนึงถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เป็นนักวิชาชีพที่ดี สร้างองค์ความรู้และพัฒนางานในหน้าที่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ในขั้นอุดมศึกษา

ลิงค์เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง