เอกสาร Download

ลำดับ หัวข้อ เอกสาร
1 pj03-สำหรับนักศึกษา Download
2 pj03(New)-สำหรับนักศึกษา Download
3 pj05-สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน Download
4 Pj04-สำหรับกรรมการคุมสอบ Download

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง