ประกันคุณภาพ 2565

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ดร.สุรินทร์ ผลงาม ประธานกรรมการ ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ กรรมการและเลขานุการ สำหรับคำแนะนำ และสรุปผลคะแนนประเมินในวันนี้ คะแนน 3.83 อยุ๋ในระดับดี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น้อมรับผลการประเมินและจะปรับปรุงผลการดำเนินการของสาขาให้ดีขึ้นไปในปีต่อไป

ลิงค์เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง