อาจารย์ประจำที่ สมุทรปราการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ

วุฒิการศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (MIS)

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

การเขียนโปรแกรมเกม

การเขียนโปรแกรมบนมือถือ

อาจารย์ ดร.ลักษณา รมยะสมิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

อาจารย์ ดร.ลักษณา รมยะสมิต

วุฒิการศึกษา

ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์

วท.บ. การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อาจารย์ภูกิจ คงเปี่ยม

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

อาจารย์ภูกิจ คงเปี่ยม

วุฒิการศึกษา

วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์

วท.บ. การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง