new
2023-07-21

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รุ่น 66

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีศิษย์เก่าเป็นวิทยากร คือ นายธนากร  นิธิภัทรอาภา และนายวีระยุทธ ประวัติ รุ่นพี่สายโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพโปรแกรม และได้รับการยอมรับมานานกว่า 5 ปี ในวันนั้นน้องๆ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดการเตรียมตัวสำหรับการเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพต่อไป


ข่าวเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง