new
2023-06-02

เราเรียนอะไรกันบ้าง..ในวิทย์คอม ราชภัฏธนบุรี

เนื้อหาพร้อม ความรู้แน่น ได้ปฏิบัติจริง ที่นี่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


ข่าวเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง